به خودت دروغ نگو.
مردی که به خودش دروغ بگوید و به دروغ‌های خودش گوش بدهد، به مرحله‌ای می‌رسد که نمی‌تواند حتی درستی خود و اطرافیان را تشخیص دهد. در نتیجه احترام خود و دیگران را از دست می‌دهد…
وقتی احترام و ارزشی برایش باقی نمانده باشد، حس دوست‌داشتن را نیز از دست می‌دهد،
و موقعی که بخواهد بدون حس دوست‌داشتن خود را سرگرم کند گرفتار اندوه و سرگرمی‌های خشن می‌گردد و در دام فسق و فجور خودش فرو می‌رود، که همه‌اش از دروغ گفتن به دیگران و خود را گول زدن ناشی می‌شود.

کسی که به خود دروغ بگوید، آسان‌تر از دیگران ضربه می‌خورد…

برادران کاراموزوف | داستایوفسکی

منبع: کانال تلگرام مرکز آموزش فاخر

Dont_Lie_to_Yourself