Arthur-Schopenhauer

‍ با کسب اجازه باید بگویم که فلسفه ی من ناراحت کننده است زیرا حقیقت را می‌گویم و حقیقت تلخ است…

مردم بیشتر ترجیح می دهند اطمینان حاصل کنند که هر چه خدا آفریده خوب است. بسیار خوب، بروید به سراغ کشیشان و فیلسوفان را راحت بگذارید. در هر حال متوقع نباشید که ما نیز عقاید خود را با آن درسهایی که آموخته اید همساز کنیم. این کاری است که آن دسته ی اوباش، آن فیلسوفان دغل و روباه صفت برایتان می کنند. هر آموزه ای که می خواهید از ایشان مطالبه کنید و آن را دریافت خواهید داشت. اساتید دانشگاهی شما سرگرم وعظ و خطابه در مدح فلسفه‌ی خوشبینی اند و واژگون ساختن و درهم شکستن نظرات‌شان کاری است بس سهل و دلپذیر.

آرتور شوپنهاور