بدين وسيله به اطلاع مي رساند مركز آموزش فاخر از مدرسين زباني كه دوره هاي آموزشي زبان انگليسي آقاي دكتر سعيدي را در دانشگاه يا مراكز آموزشي گذرانده اند، جهت همكاري دعوت به عمل مي آورد.

براي كسب اطلاعات بيشتر در روزهای کاری از ساعت ١٥:٠٠ تا ٢٠:٠٠ با شماره تلفن ٨٨٩٤٢٠٠٣ تماس حاصل بفرماييد.